Lirik Maju Tak Gentar - Shanna Shannon

Lirik Maju Tak Gentar - Shanna Shannon

Lirik Maju Tak Gentar - Shanna Shannon


maju tak gentar
membela yang benar
maju tak gentar
hak kita diserang

maju serentak
mengusir penyerang
maju serentak
tentu kita menang

bergerak bergerak
serentak serentak
menerkam menerjang terkam
 
tak gentar tak gentar
menyerang menyerang
majulah majulah menang

maju tak gentar
membela yang benar
maju tak gentar
hak kita diserang

maju serentak
mengusir penyerang
maju serentak
tentu kita menang

bergerak bergerak
serentak serentak
menerkam menerjang terkam
 
tak gentar tak gentar
menyerang menyerang
majulah majulah menang

bergerak
serentak
menerkam menerjang terkam

tak gentar
menyerang
majulah majulah menang

serentak serentak
menerkam menerjang terkam
 
tak gentar tak gentar
menyerang menyerang
majulah majulah menang