Lirik Robbi Kholaq - Nissa Sabyan

Lirik Robbi Kholaq - Nissa Sabyan

Lirik Robbi Kholaq - Nissa Sabyan


robbi kholaq thoha minnur
fihih tirom, fihih tirom
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin

robbi kholaq thoha minnur
fihih tirom, fihih tirom
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin

lammar taqoo baital ma'mur
sholla imam, sholla imam
lammar taqoo baital ma'mur
sholla imam, sholla imam

waqoddana mirrobbihil
bahil jalil, bahil jalil
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin
antal amin, antal amin

robbi kholaq thoha minnur
fihih tirom, fihih tirom
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin

lammar taqoo baital ma'mur
sholla imam, sholla imam
lammar taqoo baital ma'mur
sholla imam, sholla imam

waqoddana mirrobbihil
bahil jalil, bahil jalil
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin
antal amin, antal amin

robbi kholaq thoha minnur
fihih tirom, fihih tirom
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin

robbi kholaq thoha minnur
fihih tirom, fihih tirom
nadahu aqbil ya mukhtar
antal amin, antal amin