Lirik Marsianjuan - Dorman Manik feat. Rany Simbolon

Lirik Marsianjuan - Dorman Manik feat. Rany Simbolon

Lirik Marsianjuan - Dorman Manik feat. Rany Simbolon

uli ni rupami ma ito
na pasudahon rohakki
dohot nang pangalahomi
tudos songon dainang i

rohakku ikkon ho ma ito
saut di au ito
tung so tarhatahon tung so tarhatahon
holongki tu ho

ito anak namboru
tutu doi na nidokmi
holong ni rohami tu au
tung so hu parsoada i

rohakku pe hu sukkun do
holong do mida ho ito
asa ma diboto ho boru hasian do
siboru adiaon

marsianjuan ma hita ito
di akka hahurangan
marsianjuan ma hita ito
di akka pambahenan

anggiat saut ito
anggiat saut ito
anggiat saut da hasian
sinakkap ni rohatta

uli ni rupami ma ito
na pasudahon rohakki
dohot nang pangalahomi
tudos songon dainang i

rohakku pe hu sukkun do
holong do mida ho ito
asa ma diboto ho boru hasian do
siboru adiaon

marsianjuan ma hita ito
di akka hahurangan
marsianjuan ma hita ito
di akka pambahenan

anggiat saut ito
anggiat saut ito
anggiat saut da hasian
sinakkap ni rohatta

anggiat saut da hasian
sinakkap ni rohatta